Team Formula, Team Formula Pro
v1.0 - 16/08/10
v5.0.2 - 16/02/15
Team Moto, Team Moto Pro
v1.0 - 15/09/10
v5.0.6 - 12/02/15
Makkah
v1.0 - 07/11/12
v1.34 - 06/12/14
Unit Converter
v1.0 - 20/06/12
v1.20 - 01/10/14
Zeezam
v1.0 - 23/11/11
v2.4 - 18/02/14
 Google PlayAmazon AppstoreRichard Lowther